Struktura asociace

President asociace
Výkonný ředitel
Členové asociace

Podmínky zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Identifikace správce (kontaktní údaje):
Asociacevyjednavačů z.s., se sídlem náměstí Přátelství 1518/2,Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 17849713, zapsaná v OR vedené U Městského soudu v Praze,oddíl L, vložka 77051, e-mail: info@asociacevyjednavacu.cz, telefon: +420 777 123 456, webasociacevyjednavacu.cz (dále jen „Web“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
adresa elektronické pošty info@asociacevyjednavacu.cz, telefon +420 777 123 456

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, titul,datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Účel zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem přizpůsobení Webu Vašimpreferencím a nastavením tak, aby Vám byl nabízen obsah, který Vás zajímá, cožzahrnuje také shromažďování statistických informací a podávání zpráv opoužívání Webu ze strany uživatelů (statistické údaje zahrnují například informaceo tom, z jakých stánek uživatel na tyto stránky přišel, na jaké odkazy natěchto stránkách klikal a jak dlouho na těchto stránkách zůstal), rozpoznávání,že se uživatel na Web vrací (kdy má být umožněno přizpůsobení Webu anebo jehoobsahu preferencím uživatele; při takovém přizpůsobování může docházet i kprofilování) a zaznamenávání údajů o návštěvách na Webu a aktivitě na něm (a tonejen na webu, ale i jiných stránkách, na které uživatel přistupuje), včetněsledování návštěvníků napříč webovými stránkami (aby mohla být uživatelůmzobrazována relevantní a na míru přizpůsobená reklama a zároveň správciumožněno vyhodnocovat účinnost reklamy na těchto Webu; při takovémpřizpůsobování anebo vyhodnocování může docházet i k profilování).V souvislosti s Vaším užíváním Webu Vám mohou být zasílána obchodnísdělení (včetně sdělení založených na automatizovaném zpracování osobních údajůvčetně profilování). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány nazákladě souhlasu uděleného Vámi jakožto subjektem údajů podle ustanovení čl. 6odst. 1 písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů:
Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným požadavkemnezbytným pro užívání Webu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, avšak bezjejich poskytnutí nebude možné přizpůsobovat Web Vašim preferencím činastavením, tudíž Vám bude Web nabízet i nerelevantní obsah, nebude uloženonastaveno některých funkcí Webu. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobníchúdajů nepovede k menšímu počtu reklam, které Vám Web zobrazuje, pouze se Vámbudou zobrazovat reklamy pro Vás nerelevantní. Udělený souhlas se zpracovánímVašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (vizte bod „Vaše právasouvisející se zpracováním osobních údajů"), avšak odvolání souhlasu se zpracovánímosobních údajů bude mít za následek totéž, co neudělení souhlasu (jak jeuvedeno v tomto odstavci).

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Vsouvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být nazáklad Vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst.2) Nařízení předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovanémzpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4)Nařízení rozumí: „Zpracování osobníchúdajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektůvztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektůtýkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu,osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebopohybu.“ Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobeníWebu a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašichpředchozích aktivit na Webu. Udělení souhlasu s profilováním není zákonnýmpožadavkem nezbytným pro užívání Webu, bez souhlasu s profilováním všaknebude možné přizpůsobovat Web Vašim preferencím či nastavením, tudíž Vám budeWeb nabízet i nerelevantní obsah, nebude uloženo nastaveno některých Funkcíwebu a bude Vám zobrazována nerelevantní reklama.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:
Příjemci osobních údajů budou osoby poskytující nástroje za účelemcílového oslovení nebo zlepšení kvality našich služeb specifikovanív příloze tohoto dokumentu. Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytujícídostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil nazákladě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé).Zpracovateli jsou subjekty uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Předání osobních údajů:
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskouunii nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby jejich expiracev příslušném nástroji, který je ukládá, nejvýše však na dobu 2 let, vždyvšak nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas sezpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašichosobních údajů pro účely výše uvedené jakož i právo odvolat udělený souhlas sprofilováním. Učinit tak můžete změnou nastavení cookies zde, podepsanýmpísemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správceuvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracováníosobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup kosobním údajům:
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou činejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, mátedále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
▪         účelech zpracování;
▪         kategoriích dotčených osobních údajů;
▪         příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterýmosobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
▪         plánované době, po kterou budou osobni údajeuloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení tétodoby;
▪         existenci práva požadovat od správce opravunebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitkuproti tomuto zpracování;
▪         právu podat stížnost u dozorového úřadu;
▪         veškerých dostupných informacích o zdrojiosobních údajů;
▪         tom, zda dochází k automatizovanémurozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a
▪         předpokládaných důsledcích takovéhozpracování.

Na Vaši žádost Vám Správce poskytne kopii zpracovávaných osobníchúdajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřenýpoplatek na základě administrativních nákladů.Právo na opravu čidoplněníMáte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje.S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladuopravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelůmzpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutímdodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právobýt zapomenut“)
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
▪         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
▪         odvolali jste souhlas, na jehož základě bylyúdaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádnýdalší právní důvod pro zpracování;
▪         vznesli jste námitky proti zpracování podlečl. 21 odst. 2) Nařízení (vizte bod „Právo vznést námitku“);
▪         osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
▪         osobní údaje musí být vymazány ke splněníprávní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se nasprávce vztahuje;
▪         osobní údaje byly shromážděny v souvislosti snabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebozákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
▪         splnění právní povinnosti, jež vyžadujezpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správcevztahuje;
▪         pro určení, výkon nebo obhajobu právníchnároků.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, vkterémkoli z těchto případů:
▪         popíráte přesnost zpracovávaných osobníchúdajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohlpřesnost osobních údajů ověřit;
▪         zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmazosobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
▪         správce již osobní údaje nepotřebuje pro účelyzpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právníchnároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkoujejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení,výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzickénebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie činěkterého členského státu.

Právo vznést námitku:
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů(které se Vás týkají) pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování.Pokud takovou námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro účely příméhomarketingu zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů:
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném,běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva napřenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje bylyv rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému,je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá právauplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování 28. Října 13, 110 00 Staré Město, se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, e-mail info@asociacevyjednavacu.cz, telefon +420 777 123 456, web asociacevyjednavacu.czZpůsob poskytnutíinformacíSprávce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-lisprávce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnutyelektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj.zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz. 

Přílohou tohoto dokumentu je seznam příjemců a zpracovatelů.